HANDELSBETINGELSER

1. Almene bestemmelser

Ved bestilling af abonnement og anvendelse af software hos Digital Revisor (herefter kaldet Leverandøren) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende vilkår og forretningsbetingelser. Accept sker ved afkrydsning under tilmelding.
De gældende vilkår og forretningsbetingelser accepteres af Kunden, før en aftale indgås mellem Leverandøren og Kunden. Herefter modtager Kunden de gældende vilkår, hver gang Leverandøren sender faktura ud via e-mail. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig opdateret med de gældende vilkår og forretningsbetingelser.

2. Accept af abonnementsvilkår

Accept af abonnementsvilkår sker ved afkrydsning under tilmelding.
Ved tilmelding og indtastning af kortoplysninger accepterer Kunden, at Leverandøren må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt. Når Kunden køber abonnement hos Leverandøren, fornyer Leverandøren det automatisk, indtil Kunden skriftligt afmelder sig hos Leverandøren.
Ved anvendelse af Leverandørens software opnås alene en brugsret. Enhver bestilling af produkter og ydelser hos Leverandøren sker ved Kundens samtykke udtrykt ved afkrydsning af vilkår og forretningsbetingelser. Til et abonnement må der oprettes det antal brugere, som det enkelte abonnement foreskriver, men kun én juridisk enhed må anvende det. Såfremt Kunden tilmelder sig automatisk betalingsservice, skal Kunden ændre sine kortoplysninger, så de altid holdes opdateret.

3. Abonnementets varighed, fakturering, omfang og anvendelse

Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse vilkår og forretningsbetingelser.
Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen og et år frem. Herefter fornyes abonnementet med et år af gangen.
Ved køb af et abonnement accepterer kunden de vilkår og begrænsinger, der er angivet i det specifikke abonnements produktbeskrivelse.
Leverandørens services udbydes udelukkende digitalt og fortrydelsesretten frafalder ved køb af serviceydelserne. Der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.
Kunden skal sikre, at Leverandørens hjemmeside, software og services ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Leverandørens navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

4. Priser og betalingsbetingelser

Alle priserne er i danske kroner og er inkl. moms. Leverandøren forbeholder sig til enhver tid, retten til at justere prisen med 6 måneders varsel. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Leverandøren kan justere priserne, således at Leverandøren stilles uændret.
Ved tilmelding og indtastning af kortoplysninger accepterer Kunden, at Leverandøren må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt. Når Kunden køber abonnement hos Leverandøren, fornyes det automatisk, indtil Kunden skriftligt afmelder sig.
Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med abonnementsfornyelse vil der blive sendt en faktura for købet til Kundens e-mail.
Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail-adresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Leverandøren.
Leverandøren tager følgende betalingskort: Visa-Dankort, Visa, MasterCard og American Express

5. Ophør af abonnement

Kunden kan opsige abonnementet eller foretage ændringer ved at skrive til info@digitalrevisor.nu. Opsigelse skal gøres senest 2 måneder før en ny abonnementsperiode påbegyndes.
Abonnement som er indbetalt refunderes ikke.
Leverandøren kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel til udløbet af eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse vilkår og forretningsbetingelser eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

6. Kundens data

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data.
Leverandøren er berettiget til at bruge Kundens data med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse.
Al information du sender til Leverandøren eller indtaster på Leverandørens hjemmeside (indlæg, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører Leverandøren, og Leverandøren kan derfor gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.
Leverandøren forbeholder sig ret til at slette Kundens data 180 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og Leverandøren har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.
Leverandøren er berettiget til at opbevare Kundens data efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse.
Leverandøren kan i ganske særlige tilfælde, hvor det efter Leverandørens vurdering skønnes forsvarligt og rimeligt, for eksempel ud fra en værditabsbetragtning, give tredjemand og myndigheder adgang til Kundens data, herunder i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

7. Opdatering og driftsstabilitet

Leverandøren forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på hjemmesiden. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til Leverandørens hjemmeside, mens opdateringer foretages. Leverandøren tilstræber højest mulig driftsstabilitet, men garanterer ikke for denne.
Planlagte opdateringer og afbrydelser planlægges så vidt muligt, hvor der er mindst mulig aktivitet.

8. Ophavsret

Når Kunden bruger Leverandørens hjemmeside og services, accepterer Kunden disse betingelser for brug og oplysninger om ophavsret.
Alt materiale, der forefindes på Leverandørens hjemmeside, tilhører Leverandøren. Det gælder såvel designs, tekster, funktionalitet og helhedsindtryk. Såfremt Kunden ønsker at citere eller på anden måde omtale Leverandøren, bedes Kunden forudgående anmode Leverandøren om skriftlig tilladelse.

9. Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Brugen af Leverandørens hjemmeside og services foregår helt på eget ansvar. Leverandøren kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til Leverandørens hjemmeside og services.
Leverandøren og Leverandørens samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af Leverandørens arbejde eller svar på spørgsmål og chat.
Leverandøren fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for Leverandørens kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for eller andre problemer uden for Leverandørens kontrol. Leverandøren hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold. Det maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af hjemmesiden og services.
Det er Kundens ansvar, at sikre at indgående og udgående data ved brugen af Leverandørens software stemmer overens. Ligeledes er det Kundens ansvar at leve op til gældende moms- og andre skatteregler. Med andre ord er det Kundens ansvar, at brugen af Leverandørens software sker i overensstemmelse med gældende dansk lov.

10. Tavshedspligt og sikkerhed

Leverandøren har tavshedspligt om alle informationer, som Leverandøren måtte komme i besiddelse af om Kunden. Leverandøren er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor Leverandøren har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor Leverandøren er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.

11. Vilkårsændringer

Leverandøren kan til enhver tid ændre og opdatere disse vilkår og betingelser. De til enhver tid gældende vilkår vil altid være tilgængelige på Leverandørens hjemmeside. Brug af Leverandørens hjemmeside og/eller services efter en ændring af vilkårene og forretningsbetingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede vilkår og forretningsbetingelser.

12. Tvister

Tvister skal afgøres ved Leverandørens vedtægtsbestemte hjemting.

13. Gyldighed

Disse vilkår er gyldige fra 1. oktober 2016 og erstatter tidligere vilkår.

KONTAKT

+45 53 69 41 42

Haslegårdsvej 10
8210 Aarhus V

CVR 38710168

SOCIALE MEDIER

Opret gratis bruger Log ind